nápis Bludov

Elektronická podatelna obecního úřadu Bludov

Informace o elektronické podatelně podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.

Elektronická adresa: info@obecbludov.cz
Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu Bludov.
Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Bludov, 286 01 Čáslav - po domluvě se starostou
Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně (pouze pokud splňuje technické parametry uvedené níže), zasláním této zprávy (vzor):
Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Bludov info@obecbludov.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu: xxx
Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
Tato datová zpráva musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu.
Úřad zasílá zprávu o doručení v nejbližším možném termínu. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.
Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: (x)html, pdf a txt. Další případné formáty konzultujte nejprve na emailu podatelny, upozorňujeme že formáty MS Office (jako MS Word a MS Excel) neakceptujeme. Formát (x)html musí odpovídat některé z norem W3C. Velikost zprávy přijímané emailem pomocí sítě internet, nesmí přesáhnout velikost 1MB včetně všech příloh.
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5'' disketách zformátovaných pro na systém souborů (NTFS, FAT), dále na CD. Další technické nosiče (jako "USB klíčeny" a DVD) pouze po domluvě na naši e-podatelně. Technické nosiče se bez předchozího vyžádání nevracejí.
Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.
Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu info@obecbludov.cz případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy úřad vyřizuje v nejbližším možném termínu.
Seznam jmen oprávněných pracovníků úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
Michal Kutil
  platnost od: 20.01.2005 10:22:59 do: 20.01.2006 10:22:59
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§ 19)
  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz výše. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]