nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 11.12.2007

č.j.: 2007/10

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří, Kukral Jan, Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Procházka Jiří
  3. OZ bylo seznámeno s odkupem akcií v hodnotě 20 000,-Kč
  4. Zastupitelstvo obce schválilo prodej 200 ks akcií Česká spořitelna, a.s. ISIN: CZ0008023736, v majetku obce Bludov panu Ing. Janu Machovi, rodné číslo 431223/007, za cenu 400,- Kč/ks.
  5. Byla provedena úprava rozpočtu č.2 viz příloha.
  6. Byl schválen rozpočet obce na rok 2008.
  7. OZ schválilo služební cesty starostovi obce.
  8. Usnesením OZ z dnešního dne byl vydán příkaz k provedení inventury majetku obce Bludov dle inventární knihy základních prostředků a knih materiálních zásob ke dni 31. 12. 2007. Inventarizační konise : Veselý Jiří, Procházka Jiří ml., Čech Josef.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]