nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 9.1.2006

č.j.: 2007/1

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří, Kukral Jan, Veselý Jiří

 1. OZ schválilo program zasedání.
 2. Ověřovatel zápisu byl zvolen Veselý Jiří.
 3. OZ odsouhlasilo prodej mobilu, který je součást internetu za pomínek: písemné nabídky zašlete na OÚ Bludov do
 4. OZ schválilo vyřazení tiskárny lexmark z33 pro její poruchu která je neopravitelná.
 5. Pan Emil Hernych požádal o ohlášení stavby plotu na pozemku 58/1 v katastrálním území Bludov, které bude odesláno stavebnímu úřadu Červené Janovice.
 6. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o stavu veřejného pořádku.
  • a) OZ přijalo ustanovení že, obec není schopna zajistit výkon přenesené působnosti na úseku přestupků a souhlasí, aby výkon přenesené působnosti ve věci přestupků převzaly orgány města Kutné Hora, dle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů
  • b) souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle přiloženého návrhu
  • c) zmocnuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
 7. OZ odsouhlasilo zalesnění nevyužitých obecních pozemků-louky u Katlova. Provedením pověří starosta maěstské lesy Kutná Hora.
 8. Příští schůze se bude konat od 19:00 – 13.2.2007
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]