nápis Bludov

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum: 4.5.2004

č.j.: 04/2004

Přítomni: Jirkovský Vítězslav, Kutil Josef, Procházka Jiří ml., Procházka Jiří st., Veselý Jiří

  1. OZ schválilo program zasedání.
  2. Ověřovatel podpisu byl zvolen Jiří Procházka ml.
  3. OZ projednalo zprávu o výsledcích hospodaření obce, podle zákona č. 250/2000 Sb.,§17 odst. 7 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
  4. OZ bylo seznámeno se zprávou z kontroly hospodaření obce.
  5. OZ projednalo žádost paní Dany Doskočilové ze dne 29.04.2004 o prodej pozemku mezi obecní cestou a pozemky p. Janáka a p. Hernycha. Jedná se o trojúhelník cca 70 m2, který je částí pozemku 437/5
  6. OZ rozhodlo o odprodeji tohoto pozemku a nabízí odprodej tohoto pozemku. Kdo bude mít zájem o koupi tohoto pozemku tak si musí podat žádost na OÚ do 30 ti dnů od vyvěšení.
  7. Všechny navržené body byly schváleny jednomyslně.
[ Úvod Úvod] [ Fotoalbum Fotoalbum] [ Základní info Základní info] [ Zástupitelstvo Zastupitelstvo] [ Dokumenty Dokumenty (Úřední deska)] [ Podatelna Podatelna] [ Mapa Mapy]